Jste zde:  
||
Chovné podmínky

Chovné podmínky

Podmínky pro chov Novofundlandského psa v ČR

Koupili jste si štěně nebo dospělého psa, chcete aby byl chovný a nevíte co a jak dál, resp.jak postupovat?

(Pokud víte, přeskočte rovnou na Podmínky pro chov Novofundlandského psa v ČR)

Ve věku věku 6-9 měsíců (nejlépe), se zúčastníte chovného svodu.

K čemu je to dobré?

Pro vás je dobré, že se dozvíte, zda se Váš pes či fena zdárně vyvíjí, ev. co je třeba udělat, aby tomu tak bylo. Svod můžete absolvovat i později, ale pak částečně přicházíte o výhody svodu, protože např.zanedbání růstových problémů nelze v dospělosti napravit.

Pro klub je pak přínosem, že lze posoudit, zda výsledek daného spojení, (rozumějte vaše štěně), odpovídá standardu, zda jej lze opakovat nebo naopak, tak aby se plemeno jako celek zdárně vyvíjelo.

A co dál?

Následně v dospělosti absolvujete bonitaci, kde je pes změřen, posouzen z hlediska chovatelských kvalit a zařazen do chovu.

Předtím ovšem je třeba ještě nechat zrentgenovat stav kyčelních kloubů, snímek zašle rentgelog k vyhodnoce panu MVDr.Lukáši Duchkovi, (kontakt), který vám po vyhodnocení zašle výsledek.

Také absolvujete výstavu ve třídě otevřené, event.otevřené, pracovní či šampionů. V odůvodných případech je možno to udělat následně, ovšem konečný verdikt bonitační komise o zařazení do chovu se díky tomu prodlouží.

JJ

 

 

 

 

 

Podmínky pro chov Novofundlandského psa v ČR

 

Specifická část

 

 

 

1. Fena smí odchovat maximálně jeden vrh v kalendářním roce.

K zápisu do Plemenné knihy jsou způsobilé pouze vrhy v 50. dnu stáří štěňat jejichž

průměrná hmotnost u fen je 6,5 kg, u psa 7 kg a žádné štěně nemá hmotnost nižší

než 5,5 kg.

 

2. Práva a povinnosti chovatele:

• O plánovaném krytí je chovatel povinen uvědomit PCH minimálně 4 týdny před očekávaným

háráním feny a poslat PCH doklad o její chovnosti (pokud tak již dříve neučinil)

a potvrzení o zaplacení krycího poplatku. Pokud majitel feny chce provést vlastní

volbu krycího psa, požádá písemně poradce chovu o vyplnění krycího listu na vybraného

krycího psa. Pokud chovnost tohoto psa nebude známa, je chovatel povinen doložit

poradci chovu doklady o jeho uchovnění, aby toto spojení mohlo být uskutečněno. Pokud

majitel feny žádá o doporučení chovného psa, poradce chovu dá návrh na krycím

listu písemně a vyplní 3 chovné jedince.

• Krycí pes musí mít splněny podmínky k chovu stanovené chovatelským řádem NFK

ČR nebo řádem členského státu FCI.

• Řádně vyplněné potvrzení o krytí feny-krycího listu zaslat do 7 dnů po uskutečněném

krytí PCH. V případě, že tento krycí list nebyl použit, jeho platnost končí po uplynutí

jednoho roku od data vydání. Krycí list nelze v žádném případě použít v jiném klubu

pro plemeno novofundlandský pes.

• Narození štěňat oznámit neprodleně PCH, zároveň i majiteli krycího psa nejpozději

do 5 dnů.

• Doporučuje se sledovat a evidovat váhové přírůstky. Zejména v prvních týdnech života

štěňat každodenní kontrola váhových přírůstků.

• Pozvat poradce chovu na kontrolu vrhu v sedmém týdnu stáří štěňat (v případě odchovu

více než šesti štěňat ve vrhu umožnit kontrolu PCH mezi 18. - 30. dnem stáří

štěňat). Proplatit poradci chovu cestovní náklady dle rozhodnutí NFK ČR.

• Nejpozději do 21. dne stáří štěňat zaslat žádanku o určení tetovací značky na Plemennou

knihu ČMKU a zajistit jejich tetování v sedmém týdnu věku. Odeslat doporučeně

všechny doklady k zápisu štěňat na adresu PCH nejpozději do 60. dne stáří vrhu.

 

3. Chovný pár.

Psi a feny plemene novofundlandský pes s PP, kteří splňují podmínky k chovu, stanovené

CHŘ NFK ČR nebo řádem členského státu FCI a jsou starší 18 měsíců. Na

národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavě ve třídě dospělých (nad 15 měsíců),

získali pes i fena ocenění nejméně VD, staré max. 2 roky. Další předvádění

na výstavách je možno nahradit kondičním předvedením na bonitacích ve stejném

časovém intervalu 2 roky. RTG DKK ve věku min. 15 měsíců. Chovní jedinci musí mít

splněný svod a bonitaci. Výjimky ve využití v chovu může v odůvodněných případech

schválit výbor klubu, ale za kvalitu tohoto spojení zodpovídá chovatel.

 

4. Vady, které vyřazují jedince z chovu:

• DKK vyloučení třetího stupně, (jednostranně i oboustranně)

• genetická vloha pro cystinurii a cystinurie samotná

• ztráty funkčních zubů P2, P3, P4, M1, M2, řezáky a špičáky jsou vylučující - přípustná

je ztráta max. 2 nefunkčních zubů P1 a M3

• předkus, podkus, deformace čelisti

• příliš světlé - dravčí oko

• vchlípené víčko

• kryptorchismus

• operativní zákroky směřující k odstranění nebo zakrytí vad vyřazujících z chovu

• kudrnatá srst - otevřená srst

• barva jiná než černá, hnědá a bíločerná; u černých a hnědých musí být bílé znaky dle

standardu

• výška psa pod 67 cm, feny pod 61 cm

• dědičně zdravotní vady

• subtilní kostra

• povaha hodnocená čísly: 1, 2, 9 (v rámci zažité vektorové stupnice 1-9)

 

5. Výjimky

Výjimky ve využití chovu může v odůvodněných případech schválit výbor klubu, ale za

kvalitu tohoto spojení zodpovídá chovatel.

 

6. Prodloužení chovnosti

Majitelé jedinců starších osmi let mohou požádat PCH o prodloužení chovnosti min. 3

měsíce před datem ukončení chovnosti. PCH oznámí majiteli nejpozději do 30 dnů po

obdržení žádosti datum a místo konání akce, na které bude po předvedení jedince rozhodnuto

o jeho dalším použití v chovu. U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné

zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření feny cca

1 měsíc před předpokládaným krytím s dobrozdáním, že zdravotní stav feny umožňuje

březost feny bez nadměrných rizik. U fen, kde byl při posledním vrhu proveden císařský

řez, nebude chovnost prodloužena.

 

7. Práva a povinnosti poradce chovu:

• Na požádání chovatele doporučit chovateli 3 vhodné krycí psy písemně do 14 dnů po

obdržení žádosti (pokud si chovatel nenavrhne plemeníky sám, dle vlastního výběru).

• Zjistí-li PCH nebo jím, či výborem pověřená a způsobilá osoba (např. tetovač, veterinární

lékař, ...) závažné nedostatky u chovatele ve vrhu, nebo při jeho odchovu, může

navrhnout, s vypracovaným odůvodněním, výboru NFK ČR, aby byl vysloven zákaz

použití feny k chovu po dobu 18 měsíců od data vrhu. V případě hrubého porušení nedoporučit

vrh k zápisu.

Všechny tyto okolnosti musí být vyznačeny v hlášení o vrhu.

• Poradce chovu (nebo jím či výborem pověřená způsobilá osoba) je povinen provést

kontrolu vrhu a poskytnout poradenskou činnost. Řádně vyplnit hlášení. Má nárok na

proplacení cestovních nákladů dle rozhodnutí NFK ČR. Nečlenům NFK ČR až za dvojnásobné

poplatky.

• Dodat chovateli veškeré formuláře potřebné k zápisnímu řízení a kontrolovat jejich

řádné vyplnění.

• Vést řádnou evidenci chovu a evidovat kopie z bonitací a svodu dorostu. Poradce chovu

je povinen předávat podklady k zápisnímu řízení na Plemennou knihu ČKS nejpozději

do třech měsíců stáří štěňat. Do konce března následujícího roku zpracovat statistiku

výsledků svodů a bonitací. Kvartálně předkládat výboru přehled vystavených krycích

listů a uskutečněných krytí. Vypracovat zprávu o chovu za uplynulý rok a zajistit jejich

rozeslání členům výboru NFK ČR a uveřejnit ve Zpravodaji.

 

Svod dorostu

Svod dorostu pořádá NFK ČR alespoň 1x ročně. Zúčastnit se mohou psi a feny s PP

starší šesti měsíců.

Termín pořádání akce musí být zařazen v termínovém kalendáři NFK ČR.

Předvedené jedince posoudí rozhodčí pro exteriér.

Každý účastník obdrží posudkový list a předvedení mu je potvrzeno do výkonnostní

knížky, která je nedílnou součástí rodokmenu.

Účast na svodu je podmínkou účasti na bonitaci.

 

Bonitace

Bonitace je záležitostí čistě chovatelskou. Hodnotí se zde především předvedení jedince

dle kvalitativních hodnot z hlediska použitelnosti k další plemenitbě.

Bonitace je pořádána alespoň jedenkrát ročně, podle potřeby i častěji.

Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny s PP, kteří byli předvedeni na svodu a jsou starší

18 měsíců a mají provedeno RTG-DKK a splněnou výstavu. Pokud předvedení jedinci

ještě nemají vyhodnocení RTG či odpovídající výstavní ohodnocení, bude u nich stanoven

pouze bonitační kód, ale konečné zařazení/nezařazení do chovu bude provedeno

až po splnění výše uvedených podmínek.

Majitel přihlašovaného jedince zaplatí předepsané zápisné.

Termín konání bonitace musí být zařazen do termínového kalendáře NFK ČR.

Pořadatel je povinen zajistit bonitační komisi, která je vždy tříčlenná. V případě, že na

bonitaci má být posouzen jedinec v majetku člena bonitační komise, či příslušníka jeho

rodiny, bude bonitační komise rozšířena o dalšího člena pro zachování objektivního posouzení.

Po dobu posuzování tohoto jedince se jeho majitel, resp. rodinný příslušník,

posuzování neúčastní.

Komise je složena z:

rozhodčího pro exteriér - specialista pro plemeno, který je vždy předsedou této komise,

klubového poradce chovu nebo výborem pověřené osoby,

rozhodčího pro exteriér, nebo výkon, případně odborníka pověřeného výborem k posouzení

povahy.

Pořadatel musí zajistit vyhovující prostor pro posuzování a pomůcky (vhodný úvazek o

délce 2-3m s pružinou, desku na měření zvířat, vhodnou pistoli a náboje, míru a krejčovský

metr).

Za přípravu a průběh akce odpovídá výbor NFK ČR.

Nejdříve se posuzují psi, pak feny. Háravé feny se posuzují nakonec. Majitel háravé

feny je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli ihned po příchodu a zdržovat se s ní

v prostoru určeném pořadatelem.

 

Každý jedinec se posuzuje kompletně (exteriér i povaha) podle prováděcích pokynů.

Hodnocení posouzeného jedince se převádí do číselné a abecední řady. Vyplývá z ní

jednoznačný bonitační kód, který jasně charakterizuje jedince s jeho nedostatky, případně

vadami. Bonitační kód je vyznačen v bonitační kartě. Každý účastník obdrží bonitační

kartu podepsanou členy bonitační komise a bonitační kód je zapsán do rodokmenu (průkaz

původu). Ústní vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po předvedení

divákům.

 

Bonitační kód se zpravidla skládá z tří částí: Typ / odchylky od standardu (A-Z) / povaha

Opakování bonitace je přípustné pouze 1x na základě hodnocení povahy čísly 1, 2, 9.

Chce-li majitel jedince s takto klasifikovanou povahou bonitaci opakovat, zašle písemnou

žádost o opakování bonitace klubovému jednateli a výbor rozhodne, kdy bude tento

jedinec předveden a posouzen.

 

Prováděcí pokyny k bonitaci

Po prezentaci se účastníci zdržují v prostoru vymezeném pořadatelem.

Komise posoudí exteriér předváděného jedince, současně probíhá hodnocení povahy

při měření, prohlídce zubů (u psů i varlat) a celkovém předvádění při exteriérovém hodnocení.

Na pokyn komise upoutá psovod psa opatřeného nestahovacím obojkem (dobře přiléhajícím)

u kolíku na 2-3 m dlouhý úvazek a odejde do úkrytu vzdáleného min. 30 m. Na

povel posuzovatele skupina 5-6 osob obstoupí psa v kruhu, ve vzdálenosti cca 15 m.

Dále se k němu přiblíží volným krokem až do blízkosti 1 m. Na daný pokyn poodstoupí

o tři až pět metrů, učiní rychlý obrat a rychlým krokem se vrací do původní vzdálenosti

1 m. Pohyb skupiny je doprovázen na povel posuzovatele povahy výstřelem (příp. jiným

nárazovým zvukem).

Následně skupina osob odstoupí a odchází. Vytvoří uličku cca 1,5 m širokou, kterou

přivolaný psovod se psem na vodítku bez povelu projde. Jeden z členů skupiny procházejícího

psa pohladí.

 

Hodnocení povahy v intervalu 1-9

Cílem každého chovatele by mělo být nejen exteriérové zkvalitňování chovu, ale také

zkvalitňování po stránce zdravotní.

Důraz je kladem na vhodnou volbu chovných partnerů. Jednou z pomůcek je právě i

bonitační kód.

Výběr chovných partnerů s ohledem na výsledek RTG DKK - jedinci s pozitivním výsledkem

RTG DKK mohou tvořit chovný pár jen s jedincem, jehož výsledek RTG DKK

je negativní. Chovatel zapisuje odchovy pouze v jednom z klubů pro plemeno NF pes.

Platnost této specifické části CHZŘ - NFK ČR se sídlem v Praze je od 1.1.2001.

Nedílnou součástí této specifické části CHZŘ NFK ČR je původní bonitační karta pro

plemeno NF psa, která byla oběma kluby dosud používaná.

Jedinci, kteří neabsolvují tuto bonitaci nemohou být použiti do chovu.

 

 

Vytisknout E-mail