Jste zde:  
||
||
||
||
Informace z jednání V. sjezdu ČKS

5/2004

Informace z jednání V. sjezdu ČKS

V sobotu 5. 12. 2004 se konal v Praze již 5. sjezd Českého kynologického svazu (ČKS), jehož prostřednictvím začleněni do ČMKU, která je zastřešujícím orgánem kynologických organizací v ČR a tato Unie dále zastupuje náš stát mezinárodní kynologické organizace FCI.

Ve zhodnocení činnosti za uplynulé období v souvislosti s chovatelskými kluby předseda vytkl, že zástupci převážné většiny chovatelských klubů se neúčastní plenárních zasedání. Z mého pohledu naopak chybělo hodnocení a zprávy našich zástupců v ČMKU, jako by se nejen nic nedělo, ale ani jakoby ČKS neměl v "Unii" žádné zástupce. Chyběla i zpráva z valné hromady ČMKU. Přitom ČKS je zakládajícím členem unie a z hlediska počtu členů velmi významným. Na moji kritickou připomínku, že zprávy a přítomnost některých zástupců postrádám, mi bylo předsedajícím vysvětleno, že s tímto požadavkem jsem měl přijít nejpozději v září, aby si to mohli do zasedání připravit. Kromě konstatování, že takováto zpráva by měla být samozřejmostí, ponechávám toto stanovisko raději bez komentáře. A co aktivnější účasti chovatelských klubů na životě svazu týče, je nutno si položit otázku co je příčina a co je následek. Pokud by kluby měly pocit, že svaz jim věnuje dostatečnou pozornost, resp. podporu, byla by situace s největší ravděpodobností jiná. Tímto nechci některé kluby omlouvat. Pokud se oni sami neprosadí, nikdo jim nic zadarmo nebo sám od sebe nedá a nezajistí.

Kromě zpráv o činnosti byly na programu zasedání dílčí změny stanov, či spíše jejich upřesnění. Dalším bodem byly volby nového předsednictva a revizní komise na příštích pět let, neboť sjezd mj. schválil minimální většinou hlasů prodloužení mandátu předsednictva ze 4 na 5 let.

Za náš klub jsem byl vyslán nejen jako delegát sjezdu, ale i jako protikandidát do předsednictva ČKS na místo zástupce chovatelských klubů. Hlavní část mého vlastního programu, který jsem přednesl, byla zlepšení postavení chovatelských klubů a to nejen v rámci ČKS, ale celé ČMKU. Bohužel kromě většiny zástupců chovatelských klubů mě podpořila pouze malá část krajů zastupujících výcvikové organizace a tak dosavadní zástupce/nezástupce chovatelských klubů pokračuje již do třetího volební období.

Druhým kandidátem, resp. kandidátkou, kterou jsme navrhli byla Blanka Roškotová do funkce člena revizní komise. I když její kandidaturu nejprve dosavadní předsednictvo ČKS nepřijalo s odůvodněním, že není delegátem, (což je v rozporu se stanovami), sjezd byl jiného názoru a Blanku Roškotovou naopak 2/3 hlasů do revizní komise zvolil. Blahopřeji a doufám, že bude mít možnost plně uplatnit své široké znalosti kynologických řádů a zejména bohaté účetně-ekonomické znalosti a zkušenosti.

Nezanedbatelným bodem programu bylo vyhodnocení celé řady zasloužilých kynologů v souvislosti s dosaženými životními jubileí. Mezi oceněnými byl i pplk. Ing. Karel Hartl, který byl jmenován "Čestným členem ČKS". Za dlouhá léta své, stále ještě aktivní kynologické činnosti, vykonal velmi mnoho pro psy a pejskaře. Je nejen jedním ze zakladatelů Novofundlandklubu, ale člověk, který se rozhodující měrou zasloužil o znovuobnovení chovu Novofundlanďanů v 50. - 60. letech. Proto nás jeho ocenění obzvláště těší a ze srdce mu blahopřejeme.

Vytisknout E-mail