Jste zde:  
||
||
Usnesení z volební členské schůze 11.2.2012

Usnesení z volební členské schůze 11.2.2012

Usnesení z volební členské schůze 11.2.2012 v Praze na Ořechovce

 

Členská schůze byla zahájena v 10:30 panem Jandou a poté pokračovala odbornou přednáškou MVDr. Duchka. Po prezentaci byl oznámen počet přítomných členů 39 z 94 platících členů.

Schválení programu - program byl schválen všemi hlasy.

Všemi hlasy bylo odsouhlaseno sloučení mandátové a volební komise, do kterých byly navrženy paní Kolbeková, Kubištová, Žďárská a Plzáková. Zvoleny byly Kubištová, Žďárská a Plzáková. Do návrhové komise byli zvoleni pan Šimek, doktor Hádek a slečna Felgrová. Byli zvoleni.

Pracovní předsednictvo ve složení Janda, Jandová, Kolbeková a Červená.

Předsedou mandátové a volební komise je paní Žďárská. Předsedou návrhové komise je pan doktor Hádek.

Jednací řád byl odsouhlasen.

Příjem kandidátů byl ukončen na návrh pana Šimka, tento návrh byl schválen.

Volební a jednací řád byl schválen 34 hlasy, 4 proti, jeden se zdržel. Při té příležitosti byl přednesen návrh Jiřího Jandy na sloučení funkcí místopředsedy a poradce chovu. Tento návrh byl schválen 26 hlasy, 10 bylo proti, 3 se zdrželi.

Členská schůze bere na vědomí zprávu předsedy klubu, výcvikáře klubu a poradkyně chovu. Ve zprávě poradkyně chovu zazněla poznámka, že zbylé peníze ze sponzorského daru na vyšetření psů na cystinurii byly uloženy na účet klubu a musí být použity na ozdravný program plemene.

Členská schůze bere na vědomí zprávu předsedkyně revizní komise.

Dále se představili noví kandidáti do výborových funkcí a krátce přednesli svůj pohled na činnost.

Všichni navržení kandidáti svou kandidaturu přijímají.

Různé (návrhy členů k projednání) byly spojeny s bodem 8. Diskuse.

Pan Janda vystoupil s připomínkou o sporném návrhu zveřejnění inzerátu pana Macka na klubových stránkách správcem webu. Pro uveřejnění inzerátu hlasovalo 18 členů, 14 členů bylo proti a 5 členů se zdrželo hlasování.

Pro neuveřejnění inzerátu hlasovalo 13 členů, proti 18 a zdrželo se 6.

Návrh pana Jandy, aby byly zveřejněny inzeráty jen těch členů, kteří pod klubem také zapisují nebyl přijat 22 hlasy, pro tento návrh hlasovalo 6 členů.

Návrh pana Roškoty, že členové Novofundland klubu budou mít inzerci na štěňata zdarma, nečlenové za poplatek. Tento návrh byl přijat.

Návrh pana Šimka, aby všichni platící členové Novofundland klubu měli možnost podat inzerát, týkající se novofundlandského psa, byl přijat.

Pan Janda podal návrh, aby sponzoři, jejichž výše sponzoringu dosahuje nad hranici členského příspěvku, měli inzerci zdarma, byl přijat.

Výsledky voleb:

Rozdáno 39 lístků, vráceno 34 platných lístků, 5 lístků bylo neplatných.

Předsedou klubu se stává s 30 platnými hlasy Ing. Tomáš Mysliveček. Tajemníkem a jednatelem se stává s 31 hlasy Ing. Ivan Freiburg. Místopředseda a poradce chovu byl s 29 hlasy zvolen Jiří Janda. Hospodářkou klubu byla zvolena s 31 hlasy Lucie Zichová. Jako člen výboru byla zvolena s 28 hlasy Anita Vlčková. Do revizní komise byli zvoleni Ing. Karel Mráček 32 hlasy, Lukáš Zeman 29 hlasy a Ing. Iva Beranová 33 hlasy.