Jste zde:  
||
Stanovy NFK ČR

Stanovy NFK ČR

Stanovy NFK ČR o.s.

Stanovy Novofundlandklubu ČR o.s. se sídlem v Praze

STANOVY  NOVOFUNDLAND klubu  ČR  o.s.

 

 

Tyto stanovy jsou v úplném znění přijaté, resp. schválené  výroční členskou

schůzí klubu chovatelů novofundlandských psů v Praze dne 4.3.2000

 

PREAMBULE

 

Smyslem existence Novofundland klubu ČR o.s. je  prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti, při zachovávání nejen právních, ale etických norem

§         Rozvoj, podpora a propagace plemene Novofundlandský pes

§         Jejich čistokrevný chov

§         Podpora pracovního  využití, zejména s ohledem na jejich specifické vlastnosti

§         Rozvoj činnosti ovlivňující kladný vztah dětí a mládeže ke psům

§         Podporovat nejen vzájemnou soudržnost a vztahy mezi členy, ale i mezi ostatními majitely a příznivci Novofundlanďanů

§         Zprostředkovat členům klubu informace o chovu a využití NF psů u nás i ve světě

 

NOVOFUNDLAND KLUB  ČR o.s. se plně hlásí k tradici Klubu chovatelů Novofundlandských psů založeného dne 13. Února 1967 v Praze, který vznikl z části klubu chovatelů velkých plemen a který byl členem ČSCHDZ. Tento klub byl direktivně začleněn v roce 1975 do SVAZARMu a pro zachování právní subjektivity i majetku přeměněn na 184.ZO Svazarmu klub chovatelů Novofundlandských psů Praha. Následně byl 9.2. 1995 zaregistrován jako "Český kynologický svaz klub chovatelů novofundlandských psů Praha".

 

 

Čl. 1

název a sídlo organizace

 

1.                  Název organizace zní: NOVOFUNDLAND KLUB České republiky o.s. (dále jen NOVOFUNDLAND KLUB  ČR), název může být uváděn i zkráceně a to NFK ČR.

2.                  NOVOFUNDLAND KLUB  ČR může v kontaktech se zahraničím používat i název NEWFOUNDLAND CLUB  Czech Republic, resp. NEWFOUNDLAD CLUB  CR.

3.                  NOVOFUNDLAND KLUB  ČR působí na území České republiky, jeho sídlem je Praha.

4.                  NOVOFUNDLAND KLUB  ČR  je právnickou osobou.

 

Čl. 2

poslání a základní úkoly

 

1.                  Vycházeje ze skutečnosti, že ve všech dobách, resp. fázích, či právních formách své existence Klub chovatelů Novofundlandských psů měl  a) celostátní působnost,  b) sdružoval nejen chovatele, ale i majitele NF psů a v neposlední řadě i ostatní příznivce tohoto plemene; je nynější jméno upraveno na NOVOFUNDLAND KLUB  ČR.

2.                  NOVOFUNDLAND KLUB  ČR je dobrovolnou zájmovou organizací sdružující majitele, chovatele a další příznivce psů plemene novofundlandský pes.

3.                  Základním posláním NOVOFUNDLAND KLUB  ČR je pečovat o rozvoj chovu, výcviku, o propagaci a ochranu psů tohoto plemene. Za tím účelem NOVOFUNDLAND KLUB  ČR organizuje zejména chovatelskou a výcvikovou činnost, poskytuje svým členům potřebné informace a pomoc a organizuje společné akce. Specifických vlastností novofundlandského psa využívá k organizování akcí pro děti a mládež ( soutěž dítě a pes, mladý vystavovatel,...)

4.                  Novofundlandský klub umožňuje, v zájmu rozšíření chovu NF psů, jejich chov i nečlenům klubu, (při splnění chovných podmínek). Tato možnost nesmí být zrušena žádnou změnou stanov po dobu existence trvání klubu.

5.                  Nečlenům má klub právo účtován dvojnásobné poplatky za náklady  na plemennou dokumentaci.

6.                  V souladu se svým základním posláním může NOVOFUNDLAND KLUB  ČR vyvíjet ediční činnost. NOVOFUNDLAND KLUB  ČR  a územní pobočky mohou vyvíjet rovněž i jinou podnikatelskou činnost, pokud neodporuje poslání NOVOFUNDLAND KLUB  ČR  a těmto stanovám a stanovám  a zájmům  ČKS a ČMKU.

 

Čl. 3

 

1.                  NOVOFUNDLAND KLUB  ČR spolupracuje s ostatními kynologickými organizacemi, působícími v rámci ČR. Za tím účelem se může s těmito organizacemi sdružovat, popř. rozvíjet i jiné formy spolupráce.

2.                  Ve své činnosti se řídí vlastními stanovami, řády a dalšími předpisy FCI, popř. předpisy upravujícími kynologickou činnost na území České republiky.

3.                  NOVOFUNDLAND KLUB  ČR rovněž může spolupracovat s obdobnými cizími kynologickými organizacemi, které přísluší organizačně k Mezinárodní kynologické federaci FCI .

4.                  NOVOFUNDLAND KLUB ČR je nástupnickou organizací Klubu chovatelů Novofundlandských psů, založeného 13. února 1967 v Praze, který byl začleněn původně v ČSCHDZ, posléze ve Svazarmu a konečně jako "Český kynologický svaz, klub chovatelů novofundlandských psů Praha".

 

Čl. 4

Členství  v NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR

 

1.                  Členem NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR se může stát každý občan, který souhlasí s jeho posláním a úkoly. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, mohou se za výše uvedených podmínek stát členem NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR,  pokud s jejich členstvím vysloví souhlas zákonní zástupci.

2.                  Za mimořádné zásluhy o činnost v  NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR či o plemeno novofundlandský pes může výbor NOVOFUNDLAND KLUB  ČR  udělit čestné členství.

 

Čl. 5

 

1.                  O přijetí za člena NOVOFUNDLAND KLUB  ČR  rozhoduje výbor NFK ČR, resp. po vzniku územních poboček výbor územní pobočky a to na základě písemné přihlášky. Členství vzniká za předpokladu souhlasného rozhodnutí zaplacením členského příspěvku. Pokud výbor zamítne přijetí, musí o tom vydat písemné rozhodnutí s odůvodněním a doručit jej uchazeči.

2.                  Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se lze písemně odvolat a to do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze NFK ČR, resp. územní pobočky.

 

 

 

 

Čl. 6

 

1.                  Členství v NOVOFUNDLAND KLUB  ČR  končí:

a)                  písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z NOVOFUNDLAND KLUB  ČR ,

b)                 zrušením členství pro neplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu,

c)                  vyloučením člena (viz odst.2),

d)                 úmrtím člena

2.                  Vyloučit člena z NOVOFUNDLAND KLUB  ČR  lze pouze v těchto případech:

a)                  dopustil-li se zvlášť hrubého porušení stanov či jiných předpisů či řádů NFK ČR          

b)                 pro opětovné porušení  stanov či jiných předpisů a řádů NFK ČR.

c)                  co je zvlášť hrubé porušení, či jiné porušení určují tyto stanovy nebo o tom dle jednotlivého případu rozhoduje orgán rozhodující o vyloučení..

3.                  O vyloučení člena rozhoduje na návrh výboru pobočky výlučně členská schůze příslušné pobočky. O vyloučení musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho roku od posledního porušení stanov či jiných předpisů či řádů.

4.                  Člen musí být s návrhem seznámen bez zbytečného odkladu a musí mu být dána možnost se hájit.

5.                  Rozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Důvody, které k vyloučení člena vedly, nesmí být dodatečně měněny.

6.                  Proti rozhodnutí o vyloučení z  NOVOFUNDLAND KLUB  ČR  má člen právo se odvolat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím výboru územní pobočky. Odvolání nemá odkladný účinek.

7.                  Nedojde-li k zrušení rozhodnutí samotnou členskou schůzí, rozhoduje o odvolání výbor NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR .

8.                  Člen, který byl z  NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR  vyloučen a jehož odvolání nebylo vyhověno má právo podat konferenci NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR  návrh na přezkoumání rozhodnutí, mezi konferencemi tak činí plenární zasedání.

9.                  Členská schůze může rozhodnout místo vyloučení o dočasném vyloučení a to na dobu určitou, nejdéle v tom případě na dobu dvou let. Lhůta běží od vydání rozhodnutí a uplyne uplynutím dvou let. Ustanovení odst.3-8 v tomto případě platí obdobně.

 

 

Čl. 7

Práva a povinnosti Členů

 

Člen má právo:

 

1)        Volit a být volen do orgánů NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR , toto právo však   

nemají členové mladší 18 let,

2)         Podílet se na všech činnostech NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR  jako celku, či územní pobočky, jejíž je členem,

3)         Být informován o činnosti a hospodaření NOVOFUNDLAND KLUBU ČR i jeho orgánů,

4)         Používat prostředky, zařízení a další majetek NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, a to v souladu s vnitřními pravidly.

5)         Obdržet klubové tiskoviny, vydávané NOVOFUNDLAND KLUBEM ČR.

 

Čl. 8

 

Člen má tyto základní povinnosti:

 

1)         Řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly,

2)         Dodržovat stanovy ostatní řády a normy a přijatá usnesení, zejména podmínky pro chov novofundlandského psa v ČR a hájit zájmy NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR , cílená produkce člena-chovatele štěňat bez PP za účelem prodeje a prodej je zvlášť hrubým porušením stanov.

3)         Účastnit se na činnosti územní pobočky, jejímž je členem,

4)         Řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se však nevztahuje na čestné členy.

5)         Povinností člena, který vykonává funkce v orgánech NOVOFUNDLAND KLUBU ČR je řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze zastávané funkce, předkládat o své činnosti zprávy dle organizace NFK ČR, či na vyžádání revizního orgánu či členské schůze či konference nebo plenárního zasedání (u členů výboru NFK ČR). Vést řádnou evidenci dokladů a podkladů a veškerých dokumentů, které v rámci své činnosti dostává či zpracovává. Při ukončení své činnosti je povinen veškerou tuto dokumentaci předat svému nástupci a provést závěrečnou zprávu nejdéle do jednoho měsíce od ukončení své činnosti.

6)         Porušení povinnosti uvedené v bodě b) a e) je zvlášť hrubým porušením stanov.

 

Čl. 9

Organizační struktura NOVOFUNDLAND KLUBU  ČR

 

1.                  Orgány NOVOFUNDLAND KLUBU ČR tvoří:

  1. 1)        Členská schůze NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

2)         Konference NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

3)         Plenární zasedání NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

4)         Výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

5)         Revizní komise NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

6)         Územní pobočka a její orgány.

 

2.                  Výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR a územní pobočky mohou vytvářet pomocné orgány, např. aktivy, komise apod.        

Čl. 10

Rozhodování orgánů NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

 

1.                  Orgány NOVOFUNDLAND KLUBU ČR , uvedené v čl. 9 jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů popř. delegátů. Není-li tato podmínka splněna, je orgán schopný se usnášet, o věcech, uvedených v předem stanoveném programu za podmínky, že: místo, čas a program jednání byly všem členům či delegátům řádně a včas oznámeny a schůze začne o půl hodiny později.

2.                  Pro schůze výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR , výboru územní pobočky a pro zasedání revizních komisí všech stupňů je přítomnost nadpoloviční většiny všech členů podmínkou usnášeníschopnosti. V případě hlasování a rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

3.                  Není-li stanoveno, že k přijetí usnesení je nutný souhlas kvalifikované většiny (odst.4), je usnesení přijato vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím.

4.                  V případě, že stanovy určují jako podmínku přijetí usnesení souhlas kvalifikované většiny, je usnesení přijato, vysloví-li s jeho návrhem souhlas nejméně dvě třetiny přítomných členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím.

5.                  Volby orgánů NOVOFUNDLAND KLUBU ČR a to na všech stupních, se provádí zásadně tajným hlasováním.

6.                  Výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR  může, pokud některý člen přestane vykonávat z jakéhokoliv důvodu svou funkci, pověřit jejím výkonem jiného člena nebo náhradníka. U funkcí přímo volených jen do doby konání nové řádné konference. Totéž platí pro revizní komisi NOVOFUNDLAND KLUBU ČR .

7.         Ve vnějších vztazích jedná jménem NOVOFUNDLAND KLUBU ČR statutární zástupce, kterým je předseda, jménem pobočky předseda pobočky.

Čl. 11

Závaznost usnesení

 

1.                  Usnesení konference, plenárního zasedání a usnesení výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR  přijaté v souladu se stanovami, jsou závazná pro ostatní orgány a pro  členy.

2.                  Usnesení členské schůze územní pobočky, přijaté v souladu se stanovami a usneseními konference nebo plenárního zasedání NOVOFUNDLAND KLUBU ČR či výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR , jsou závazná pro všechny orgány a členy této územní pobočky.

 

Čl. 12

Konference

 

1.                  Konference NOVOFUNDLAND KLUBU ČR  se koná nejméně jednou za 4 roky.

2.                  Mimořádná konference se koná:

1) Z iniciativy výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR  nebo plenárního zasedání

2) Na žádost nejméně jedné třetiny členů NOVOFUNDLAND KLUBU ČR  nebo na     

žádost nejméně jedné třetiny územních poboček. V tom případě je výbor povinen    

svolat mimořádnou konferenci ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců od doručení

písemné žádosti.

3) Na žádost revizní komise NFK ČR předloženou písemně výboru NFK ČR

při zjištění závažných nedostatků v činnosti NFK ČR svolá výbor NFK ČR

konferenci ve stejné lhůtě jako pod bodem b), pokud tak neučiní, může svolává

konferenci revizní komise NFK ČR.

3.                  Jednání konference může být svoláváno postupně do míst působnosti jednotlivých územních poboček vhodných pro všechny účastníky konference. Organizačně je zabezpečuje pořádající územní pobočka.

4.                  Není-li v platnosti ustanovení čl.16, pak se koná konference NFK ČR nejméně jednou za dva roky.

 

Pokud nejsou založeny pobočky, funkci konference přebírá členská schůze s právy konference dle těchto stanov

 

Čl. 13

 

1.                  Konference jedná o všech otázkách spojených s organizační výstavbou, činností a hospodařením NOVOFUNDLAND KLUBU ČR.

 

 

2.                  Konference zejména:

a)                  stanoví základní zásady a cíle činnosti NOVOFUNDLAND KLUBU ČR  jako celku a jeho orgánů pro příští období,

b)                 určuje a hodnotí činnost jí zvolených a jí odpovědných orgánů,

c)                  rozhoduje o změnách stanov,

d)                 schvaluje chovatelské předpisy pro plemeno novofundlandský pes s platností na území České republiky, určuje územní působnost územních poradců chovu, popř. dalších obdobných územních funkcionářů,

e)                  schvaluje plán činnosti a plán hospodaření NOVOFUNDLAND KLUBU ČR ,

f)                   rozhoduje o členství NOVOFUNDLAND KLUBU ČR ve společných kynologických organizacích a schvaluje dohody o spolupráci s jinými kynologickými organizacemi, pokud tyto dohody mají zásadní význam pro činnost NOVOFUNDLAND KLUBU ČR,

g)                  volí a odvolává členy výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR a revizní komise NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, přímo volí předsedu, místopředsedu, hospodáře, tajemníka, ústředního poradce chovu,  a předsedu sboru rozhodčích, redaktora a předsedu revizní komise NOVOFUNDLAND KLUBU ČR,

h)                  stanoví minimální výši členského příspěvku a procentní podíl, který z členského příspěvku odvádí územní pobočka. Stanoví termín k úhradě členského příspěvku za běžný kalendářní rok,

i)                    je oprávněna ustanovit zvláštní komisi a to i z nečlenů NOVOFUNDLAND KLUBU ČR ,

j)                   dále rozhoduje o věcech jí vyhrazených těmito stanovami, nebo které si k rozhodování vyhradí.

3.                  Souhlas kvalifikované většiny je potřebný k těmto usnesením konference:

a)                  o přijetí či změnách stanov,

b)                 o zániku NOVOFUNDLAND KLUBU ČR  (čl.29).

 

Čl. 14

Příprava  jednání  Konference

 

1.                  Delegáti konference jsou voleni územními pobočkami podle klíče stanoveného výborem NOVOFUNDLAND KLUBU ČR .

2.                  Není-li tento klíč stanoven, pak platí klíč: jeden delegát na každých patnáct členů pobočky.

3.                  Územní pobočky mohou zvoleným delegátům závazně stanovit jaké stanovisko k projednané otázce mají zaujmout.

 

 

 

Čl. 15

 

1.                  Návrhy změn stanov, řádů NOVOFUNDLAND KLUBU ČR  a volebních kandidátek, předkládaných výborem či revizní komisí NOVOFUNDLAND KLUBU ČR  k projednání na konferenci musí být nejméně dva měsíce před termínem konání konference předloženy k posouzení územním pobočkám.

 

Čl. 16

Plenární zasedáni NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

 

1.                  Plenární zasedání je nejvyšší orgán, který zasedá v období mezi konferencemi a to nejméně jedenkrát za rok. Skládá se z předsedů územních poboček nebo z jimi písemně pověřených zástupců a zastává kompetence příslušející konferenci NOVOFUNDLAND KLUBU ČR s výjimkou:

-                     rozhodování o přijetí či změně Stanov

-                     volby a odvolání členů výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR a revizní komise NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

-                     rozhodování o zániku NOVOFUNDLAND KLUBU ČR.

2.                  Články 11-15 Stanov vztahující se ke konferenci NOVOFUNDLAND KLUBU ČR se použijí přiměřeně.

3.                  Jednání plenárního zasedání svolává předseda výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, který mu také předsedá.

4.                  Při schvalování příslušných řádů NOVOFUNDLAND KLUBU ČR (např. chovatelský, výstavní) je plenární zasedání povinno vyžádat si předem stanovisko příslušné odborné komise

( sestavené z rozhodčích, poradce chovu, příp. dalších).

5.                  Ustanovení čl. 16 vstoupí v platnost dosáhne-li počet poboček minimálně sedm.

 

 

Čl. 17

Výbor  NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

 

1.                  Výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR je nejvyšším výkonným orgánem v období mezi konferencemi a plenárními zasedáními.

2.                  Při svém rozhodování je výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR rovněž povinen se řídit požadavky a náměty územních poboček.

3.                  Za svoji činnost odpovídá výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR konferenci, mezi jejími jednáními plenárnímu zasedání.  Je povinen jí pravidelně skládat účty ze své činnosti.

4.                  Rozpory mezi výborem a revizní komisí NOVOFUNDLAND KLUBU ČR nevyřešené dohodou řeší konference, popř. mimořádná konference, mezi jejími zasedáními plenární zasedání či mimořádné plenární zasedání, které je výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR povinen svolat ve smyslu čl.12/2a nebo je svolá revizní komise NFK ČR podle čl. 12/2c.

 

Čl. 18

 

1.                  Výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR je složen ze 5-7 členů.

2.                  Výbor může v případě potřeby ustanovit odbornou komisi, zpravidla tříčlennou, k vypracování návrhu normativů, popř. změn. S touto komisí výbor spolupracuje.

 

Čl. 19

 

Zasedání výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR se koná nejméně dvakrát do roka.

 

 

Čl. 20

 

Funkční období výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR je čtyřleté. Svoji činnost  zahajuje zvolením konferencí a končí zvolením nového výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR.

Čl. 21

 

1.                  V rámci své kompetence, vyplývající ze stanov a usnesení konference či plenárního zasedání  výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR zejména:

a)                  řídí činnost NOVOFUNDLAND KLUBU ČR v období mezi konferencemi a plenárními zasedáními,

b)                 metodicky řídí a usměrňuje činnost územních poboček, projednává zaměření jejich činnosti a vydává případná doporučení či náměty,

c)                  svolává konferenci NOVOFUNDLAND KLUBU ČR a plenární zasedání NOVOFUNDLAND KLUBU ČR,

d)                 odpovídá  za provádění usnesení konference  či plenárního zasedání v  rozsahu své působnosti,

e)                  rozhoduje o uspořádání republikových akcí NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, popř. akcí, pořádaných ve spolupráci s jinými kynologickými organizacemi,

f)                   může ustavit pracovní předsednictvo a pověřit jej působností výkonného charakteru. V žádném případě však toto předsednictvo nemůže rozhodovat o otázkách koncepčního charakteru či o otázkách příslušejících konferenci či plenárnímu zasedání. Za činnost pracovního předsednictva odpovídá výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR konferenci, či plenárnímu zasedání,

g)                  rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena z NOVOFUNDLAND KLUBU ČR,

h)                  rozhoduje a projednává další záležitosti uložené mu těmito stanovami.

 

2.                  Řešení odborných otázek předkládá k projednání a zaujetí stanoviska příslušným odborným komisím.

 

Čl. 22

REvizní komise NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

 

1.                  Revizní komise NOVOFUNDLAND KLUBU ČR je nejméně tříčlenná,  je volena na dobu čtyř let. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR.

2.                  Revizní komise NOVOFUNDLAND KLUBU ČR odpovídá za svou činnost konferenci a mezi jejími zasedáními plenárnímu zasedání. 

3.                  Předseda komise, popř. jiný komisí určený člen má právo se zúčastnit zasedání výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR s hlasem poradním.

4.                  Revizní komise NOVOFUNDLAND KLUBU ČR je oprávněna kontrolovat veškerou činnost NOVOFUNDLAND KLUBU ČR a jeho orgánů na centrální úrovni. Kontrolu hospodaření NOVOFUNDLAND KLUBU ČR je povinna provést nejméně jednou za kalendářní rok.

5.                  Požádá-li o to výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v rozsahu požadovaném výborem NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, a to bez zbytečného odkladu.

6.                  Zjistí-li revizní komise NOVOFUNDLAND KLUBU ČR v činnosti či hospodaření NOVOFUNDLAND KLUBU ČR nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy.

7.                  Orgány NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, jimž byl adresován návrh na odstranění nedostatků, jsou povinny učinit vhodná opatření a to ve lhůtě revizní komisí stanovené. Nesouhlasí-li jiný orgán než výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR s kontrolními zjištěnými, je oprávněn věc předložit se svým stanoviskem k rozhodnutí výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR.

 

Čl. 23

Územní  pobočky

 

1.                  Územní pobočky lze zakládat dosáhne-li členská základna Novofundland klubu ČR počtu 300 a více členů. V případě jejich vzniku, jsou základním článkem organizační struktury NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, členové v nich organizují svoji zájmovou činnost ve smyslu stanov. Územní pobočky rozhodují o všech otázkách, týkajících se jejích činností, pokud stanovami není určeno, že o věci rozhoduje konference, plenární zasedání či výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR.

2.                  Územní pobočky se vytvářejí zpravidla na územní zásadě a to usnesením ustavující členské schůze o založení územní pobočky, přijetím stanov NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, stanovením svého názvu, v němž vždy musí být obsaženo, že se jedná o územní  pobočku NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, zvolením orgánu územní pobočky a registrací nově vzniklé územní pobočky výborem NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, který ji registruje pod jí zvoleným jménem. Tato registrace podléhá schválení členskou schůzí/plenárním zasedáním/ Novofundland klubu ČR. Územní pobočka může vzniknout, má-li alespoň 30 členů. Pro účel vzniku a trvání územní pobočky se do počtu členů nezapočítávají rodinný příslušníci.

3.                  Územní pobočka  má svou právní subjektivitu danou těmito stanovami a může samostatně vystupovat a svým jménem jednat jen v rozsahu činnosti, která se jí týká a spadá do její působnosti, nebo k níž je zmocněna NOVOFUNDLAND KLUBEM ČR. Vystupuje samostatně v takovýchto právních vztazích, samostatně hospodaří se svým majetkem, může majetek nabývat a tento také pozbývat - převádět..

4.                  Územní pobočka zaniká, činí-li počet jejich členů méně než deset, popř. rozhodnutím členské schůze, přijatým kvalifikovanou většinou. Současně členská schůze musí rozhodnout o vypořádání práv a závazků zaniklé územní pobočky a o naložení se svým majetkem.

Stejně tak může rozhodnout o svém rozdělení, pokud budou zachovány podmínky čl. 23, odst. 2 těchto stanov.

5.                  Nesplní-li územní pobočka své úkoly, vyplývající ze stanov po dobu delší než jeden rok, může výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR rozhodnout o svolání mimořádné členské schůze této pobočky. V tomto případě mimořádnou schůzi řídí výborem NFK ČR pověřený zástupce. Nezjedná-li územní pobočka v době do dvou měsíců nápravu nebo nepodaří-li se mimořádnou členskou schůzi svolat, může výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR rozhodnout o zrušení územní pobočky, v tom případě také rozhoduje o vypořádání jejích práv a závazků a o naložení s jejím majetkem.

6.                  Územní pobočka má právo se proti rozhodnutí výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR o zrušení územní pobočky odvolat, o odvolání rozhoduje konference a mezi jejími zasedáními plenární zasedání. Odvolání se podává výboru NFKČR do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí, které se doručuje k rukám předsedy pobočky, musí být písemné a má odkladný účinek.

7.                  Majetek zaniklé územní pobočky, nebude-li rozhodnuto jinak, přechází na NOVOFUNDLAND KLUB ČR. V tom případě přebírá NOVOFUNDLAND KLUB ČR  závazky zaniklé pobočky maximálně do výše převzatého majetku.

 

 

Čl. 24

ORGÁNY ÚZEMNÍ POBOČKY

 

Orgány územní pobočky tvoří:

-         členská schůze,

-         výbor územní pobočky,

-         revizní komise územní pobočky.

 

Čl. 25

ČLENSKÁ SCHŮZE

 

1.                  Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočky, do jejíž působnosti spadá rozhodování o všech otázkách, týkajících se její činnosti,

2.                  Členská schůze se schází nejméně dvakrát do roka. Požádá-li o to nejméně jedna třetina územní pobočky, je výbor územní pobočky povinen svolat mimořádnou členskou  schůzi a to ve lhůtě do jednoho měsíce,

3.                  V rámci všeobecné působnosti členská schůze zejména:

a)      schvaluje plán činnosti a plán hospodaření územní pobočky,

b)      projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a revizní komise územní pobočky a zprávy o hospodaření územní pobočky za uplynulé období,

c)      volí odvolává členy výboru a členy revizní komise, přičemž přímo volí předsedu, hospodáře, tajemníka, referenta pro výcvik a předsedu revizní komise,

d)      volí delegáty na konferenci,

e)      rozhoduje o vyloučení popř. o podmínečném vyloučení člena z NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, o odvolání člena proti rozhodnutí výboru územní pobočky o zrušení členství, popř. o nepřijetí uchazeče za člena NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru územní pobočky o přijetí uchazeče za člena,

f)        podle konkrétních potřeb územní pobočky stanoví výši členského příspěvku,

g)      rozhoduje o věcech uložených jí těmito stanovami, nebo které do své působnosti určí.

 

Čl. 26

VÝBOR ÚZEMNÍ POBOČKY

 

1.                  Výbor územní pobočky je jejím výkonným orgánem v období mezi členskými schůzemi.V tomto rámci rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností územní pobočky, zejména v oblasti hospodaření, odborné a metodické činnosti přijímá nové členy územní pobočky, rozhoduje o zrušení členství pro neplacení členských příspěvků apod.

2.                  Výbor územní pobočky je povinen odpovědně projednávat zprávy a návrhy, které ve vztahu k činnosti územní pobočky mu písemně předložila revizní komise územní pobočky, zejména k nim zaujmout stanovisko a učinit potřebná opatření. Rozpory mezi výborem a revizní komisí územní pobočky nevyřešené dohodou, řeší členská schůze kterou je povinen výbor územní pobočky svolat, nesvolá-li ji  do dvou měsíců a požádala-li o to revizní komise pobočky, může ji svolat revizní komise pobočky.

3.                  Výbor územní pobočky je volen na období tří let, výbor územní pobočky je nejméně pětičlenný, o počtu členů rozhoduje členská schůze. Ustanovení čl. 10/7 platí obdobně.

Při své činnosti se výbor územní pobočky řídí stanovami a usneseními členské schůze. Za svojí činnost odpovídá členské schůzi, jí je povinen pravidelně skládat účty ze své činnosti. 

 

 

Čl. 27

REVIZNÍ KOMISE ÚZEMNÍ POBOČKY

 

1.                  Revizní komise územní pobočky je volena na období tří let .

2.                  Je nejméně tříčlenná, konkrétní počet stanoví členská schůze. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru územní pobočky.

3.                  Revizní komise územní pobočky je jejím kontrolním orgánem. Je oprávněna    kontrolovat veškerou činnost územní pobočky zejména plnění usnesení členských  schůzí a hospodaření územní pobočky. Za svojí činnost odpovídá členské schůzi a je         povinna jí skládat účty, nejčastěji formou zpráv o činnosti a zpráv o hospodaření.

4.                  Předseda revizní komise územní pobočky popř. jiný člen komisí určený je oprávněn účastnit se schůzí výboru s územní pobočky s hlasem poradním.

5.                  O působnosti a pravomoci revizní komise územní pobočky platí přiměřeně ustanovení 

čl. 22.

 

Čl. 28

SPOLEĆNÁ USTANOVENÍ O FUNKCIONÁŘÍCH ORGÁNŮ

 

1.                  Veškeré funkce vykonávané v orgánech NOVOFUNDLAND KLUBU ČR jsou funkcemi čestnými.

 

 

Čl. 29

PŘÍJMY A HOSPODAŘENÍ NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

 

1.                  Náklady spojené s činností NOVOFUNDLAND KLUBU ČR včetně vydání klubového zpravodaje jsou hrazené z členských příspěvků, popř. z jiných zdrojů.

2.                  NOVONDLANDKLUB ČR jako celek i územní pobočky hospodaří podle vlastních rozpočtů.

3.                  Výši centralizovaných prostředků získaných z členských příspěvků stanoví konference a mezi jejími zasedáními plenární zasedání. 

4.                  Ostatní podrobnosti o příjmech, o provádění odvodu členských příspěvků a o schvalování rozpočtu stanoví výbor NOVOFUNDLAND KLUBU ČR.

5.                  Opatření finanční povahy je oprávněn činit v souladu se schváleným plánem hospodaření hospodář, nebo předsedou pověřený člen výboru, listiny finanční povahy podepisují dva členové výboru, z nichž jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda výboru NOVOFUNDLAND KLUBU ČR, to platí obdobně i pro jednotlivé pobočky.

6.                  Členové neodpovídají za závazky NOVOFUNDLAND KLUBU ČR ani jeho organizačních jednotek.

7.                  NFK ČR neodpovídá za závazky jednotlivých územních poboček a nepřebírá je ani v případě zániku pobočky s výjimkou případů řešených v ustanovení čl. 23, odst. 7 stanov.

8.                  Orgány a územní pobočky NOVOFUNDLAND KLUBU ČR se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.

Čl. 30

PODMÍNKY ZÁNIKU NOVOFUNDLAND KLUBU ČR

 

O zániku NOVOFUNDLAND KLUBU ČR rozhoduje konference, a to kvalifikovanou většinou spolu s rozhodnutím o zániku NOVOFUNDLAND KLUBU ČR rozhodne o způsobu likvidace majetkové podstaty NOVOFUNDLAND KLUBU ČR ve smyslu platných právních předpisů. Jinak než usnesením konference může dojít k zániku NOVO FUNDLANDKLUBU ČR jen, stanoví-li to zákon.

 

ČL. 31

USTANOVENÍ  O  KÁRNÝCH  OPATŘENÍCH

 

1.      Porušení ustanovení stanov, nebo jiných řádů a přijatých usnesení orgánů NOVOFUNDLAND KLUBU ČR či orgánů územních poboček, jiných norem a předpisů NOVOFUNDLAND KLUBU ČR či povinností z nich vyplývajících, může mít za následek kárné opatření uložené ve smyslu stanov.

2.      Uložit kárné opatření spadá do působnosti a pravomoci orgánů té pobočky, jejíž člen se provinění dopustil.

3.      Kárnými opatřeními jsou: veřejná důtka, pozastavení činnosti v jedné, více či všech oblastech současně (výcviková, chovatelská, výstavní), zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích.

4.      Veřejná důtka může být uložena za méně závažné porušení ustanovení výše cit. předpisů a zveřejní se v nejbližším vydání Zpravodaje NOVOFUNDLAND KLUBU ČR.

5.      Pozastavení činnosti může být uloženo za porušení ustanovení závažnějšího charakteru, nebo opakované  zejména v oblasti výstavní, výcvikové či chovatelské a to nejdéle na dobu dvou let.

6.      Zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích může být uložen na dobu nejdéle jeden rok a musí v něm být obsaženo označení chovného jedince nebo jedinců, kterých se zákaz týká.

7.      O kárných opatřeních rozhoduje výborem pobočky jmenovaná tříčlenná kárná komise, kterou  výbor  jmenuje  vždy  pro  konkrétní  případ. Člen kárné komise musí být členem NFK ČR. Kárná komise zvolí ze svého středu předsedu. Kárná komise je při svém rozhodování nezávislá. K jednání kárná komise přizve dotčeného člena, který se kárného provinění dopustil. O rozhodnutí vydá písemné rozhodnutí s odůvodněním a popisem skutku, kterého se dopustil, rozhodnutí musí obsahovat poučení o opravném prostředku. Rozhodnutí podepisuje předseda kárné komise. Rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se dotčený člen provinění dopustil a musí být doručeno do vlastních rukou.

8.      Proti rozhodnutí může být podáno odvolání k rukám předsedy kárné komise do 15-ti dnů ode dne doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Pokud kárná komise sama odvolání nevyhoví (autoremedurou), rozhoduje o něm členská schůze a to s konečnou platností. Rozhodnutí se doručí dotčenému členu  do vlastních rukou a nabývá účinnosti doručením.  O jeho náležitostech platí obdobně to, co je uvedeno v předchozím odstavci. Jeho vydání není časově omezeno.           

 

Čl.32

závěrečná ustanovení

1.      Pokud nejsou založeny žádné pobočky, jsou členové NFK ČR přímými členy.

2.      V takovém případě neplatí ustanovení o plenárním zasedání a konference se účastní všichni členové.

3.      Po vzniku první pobočky utvoří ostatní členové automaticky  pobočku Praha se zachováním stávajícího výboru v daném funkčním období.

4.      Zároveň tento výbor se stává prozatímním  výborem NFK ČR a to až do 1. Konference.

5.      Tuto konferenci následně po vzniku první pobočky je výbor NFK ČR povinen svolat  nejpozději do jednoho roku.

6.      Tato konference zvolí definitivní výbor NFK ČR.

7.      V případě, že počet poboček klesne na méně než dvě, platí čl.32, odst.1 a 2.

 

 

Návrh je předkládán jako návrh předsedy klubu chovatelů novofundlandských psů Praha na VČS dne 4.3.2000 v Praze ke schválení.

 

 

 

Stanovy byly vypracovány na základě vzorových stanov  JUDr. Heleny Mejvaldové, členkou organisačně-právní komise ČMKU. Zároveň s ní byly konsultovány i specifické úpravy týkající se naší situace.

Byly vypracovány tak, aby vyhovovaly nejen dnešní situaci klubu, ale vytvořili dlouhodobě použitelný právní rámec a základ další existence našeho klubu.

 

Vytisknout E-mail